بیش از 20 سال سابقه فعالیت

شرکت ارگانیک آذر سالیم، در زمینه تولید انواع نهاده های کشاورزی از جمله آفت کش های ارگانیک و بیولوژیک فعالیت می کند

تولید محصولات ارگانیک

ارگانیک آذر سالیم

مشاوره کشاورزی

ارگانیک آذر سالیم

مشاوره بازاریابی

ارگانیک آذر سالیم

تغذیه گیاهی

ارگانیک آذر سالیم

ارگانیک آذر سالیم
آذربایجان اکینچی و باغبانلار ائوی

خدمات ما

آذربایجان اکینچی و باغبانلار ائوی

آخرین محصولات

آخرین محصولات تولید شده در ارگانیک آذر سالیم